Mantelzorgondersteuning

WELLZO- mantelzorg

Bij WELLZO-mantelzorg kunt u terecht voor extra ondersteuning. WELLZO-mantelzorg helpt u bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek, zodat uw vragen zeker en helder aan bod komen. Ook kunt u vragen naar de mogelijkheden van respijtzorg: thuis of in een appartement. Daarnaast wordt advies en informatie gegeven over wonen, werk en mantelzorg. Vraag naar de mantelzorgmakelaar. WELLZO-mantelzorg zet vrijwilligers in om u te helpen bij uw zorgtaken. WELLZO-mantelzorg werkt verder samen met allerlei organisaties en Leeuwarden en omgeving (Palet, Noorderbreedte, Wil/Alliade, TinZ, Het Friese Land, GGZ, wijk- en dorpenteams, Humanitas, Rode Kruis, Zonnebloem, UWV, Present, Ouderenbonden, kerken, etc.) aan de waardering van mantelzorgers c.q. de Maand van de Mantelzorg. Stel uw vragen of kom gerust langs. WELLZO-mantelzorg is er voor u.

Zo zijn er aandachtscoaches voor mensen die extra ondersteuning en langdurige aandacht nodig hebben. De aandacht gaat uit naar verwerking van problemen, eigen ontwikkeling en/of verzelfstandiging van de hulpvrager. De aandachtscoach bekijkt wat de hulpvrager wel/niet zelf kan doen, maar kijkt ook naar de inzet en mogelijkheden van het netwerk. De aandachtscoach biedt een steuntje in de rug om verder te komen. Hij/zij leert mensen zichzelf helpen.

De aandachtscoach kan ingezet worden bij:

- het ontwikkelen of verbreden van het eigen netwerk
- het ingaan op vragen van de cliënt en mantelzorger
- het ingaan op levensvragen en/of het schrijven van een levensboek
 

Sociale wijk- en dorpenteams

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt regelt samen met u de aanvragen voor de WMO-voorzieningen (rolstoel, respijtzorg, vervoer, etc.) Samen met u wordt een ondersteuningsplan opgemaakt waarin komt te staan wat u nodig heeft om zelfstandig verder te kunnen.

De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd door negen sociale teams in de stad en omliggende dorpen. Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken beoordelen medewerkers van de teams opnieuw de persoonlijke situatie bij de inwoners thuis. 

‘’Aan tafel kijken we naar wat iemand nodig heeft in plaats van waar iemand feitelijk recht op heeft. Het kan bijvoorbeeld naar voren komen dat iemand een indicatie voor vier uur huishoudelijke hulp heeft. Terwijl er drie uur wordt schoongemaakt en een uur boodschappen wordt gedaan. Dan moet je kijken of dat op een andere manier op te lossen is. Hebben misschien meer bewoners in de wijk of straat behoefte aan iemand die de boodschappen voor hen doet? Dan kun je kijken of er misschien een collectieve activiteit georganiseerd kan worden. Zoals een boodschappenpool”.

Werkwijze

Als eerste stap wordt er telefonisch contact gezocht met de persoon waar het om gaat en/of de verantwoordelijke voor het huishouden. Dan wordt er een gesprek ingepland. Cliënten krijgen de mogelijkheid om iemand uit het eigen (sociale) netwerk aan te laten sluiten bij het gesprek. “Wanneer het gesprek plaatsvindt, bespreken we de situatie van de persoon waarmee we om tafel zitten. We beseffen ons dat dit voor sommige mensen best spannend is. Daarom is het voor veel bewoners fijn als er een familielid, vriend of kennis aanwezig is bij het gesprek. We kijken naar het totaalplaatje. Gaat het om mantelzorg, dan kan ook WELLZO-mantelzorg ingeschakeld worden.

Zorgverzekeraar

U kunt informatie opvragen omtrent vergoedingen voor bijv.: personenalarmering, prothesen, schoenen, loophulpmiddelen etc.
In de polisvoorwaarden, via de websites van de verzekeraar en/of telefonischkunt u informeren welke hulpmiddelen er voor vergoeding in aanmerking komen. 

De Friesland zorgverzekeraar heeft per 1-1-2017 de volgende wijzigingen aangebracht voor Mantelzorgers.

Voor aanvullende verzekeringen (AV Extra en AV Optimaal) is er een uitbreiding met vergoeding voor Mantelzorgmakelaar. Als mantelzorger of als persoon die mantelzorg ontvangt heeft u recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar neemt beroepsmatig regeltaken over van de mantelzorger, zodat deze minder wordt belast. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. De zorg mag worden verleend door een \elfstandige makelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Mantelzorg-makelaars.

U heeft pas recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar nadat u contact heeft opgenomen met onze Mantelzorglijn. De medewerkers van ons Mantelzorglijn zijn te breiken via telefoonnummer (058) 291 31 24 of via mantelzorg@defriesland.nl. Zij bekijken samen met u of u bent aangewezen op ondersteuning van een mantelzorgmakelaar of helpen u eventueel met het zoeken naar andere vorm van hulp.

Uitbreiding met online cursus: Blijf fit als mantelzorger (thuisengezond.nl)

Hulpmiddelencentrum

U kunt  met het pasje van de zorgverzekeraar hulpmiddelen (o.a. rolstoel, krukken) lenen bij:
Welzorg Leeuwarden
Jupiterweg 16
8938 AE  Leeuwarden
T: 058 - 750 3333
E: advies.noord@welzorg.nl

Ook kunt u terecht voor kleine reparaties aan uw hulpmiddel en advies voor de aanvraag van een hulpmiddel. Heeft u vragen over uw huidige hulpmiddel dan beantwoorden wij deze ook graag in onze vestiging. Uiteraard is het ook mogelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Welzorg Leeuwarden is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Studie en beroep
Mocht degene voor wie u zorgt hulpmiddelen nodig hebben omtrent studie en beroep, dan kunt u contact opnemen met het UWV. (Voor bijv. een laptop of een aangepast bureaustoel).
Voorzieningen die nodig zijn om een beroep uit te oefenen, worden vergoed door de desbetreffende werkgever.
UWV Leeuwarden tel.: 058-7519260

 

 

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216